Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka Prywatności” lub „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz dostarcza informacji o ich zbieraniu i wykorzystywaniu przez Heksem z siedzibą w Niepołomicach, ul. Tadeusza Kościuszki 5a, NIP: 6751624715, REGON: 368733938, KRS: 0000702988 (dalej jako: „HEKSEM”). Przedrozpoczęciem korzystania z serwisu oraz funkcjonalności działających w jego ramach, prosimy o zapoznanie się z Polityką.

HEKSEM, w ramach prowadzonej witryny www.heksem.pl dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,których dane dotyczą, a ich dane osobowe gromadzi i przetwarza:

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
 • Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
 • danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • w stopniu adekwatnym do realizowanych celów i obowiązków,
 • w celach wskazanych w Polityce Prywatności,
 • w obowiązujących okresach retencji.

 

DEFINICJE

Administrator

Administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach witryny www.heksem.pl jest spółka pod firmą Heksem z siedzibą w Niepołomicach 32-055, ul. Tadeusza Kościuszki 5a, NIP: 6751624715, REGON:368733938, KRS: 0000702988. Adres elektroniczny: windykacja@heksem.pl, numer telefonu: 730-089-521

Dane Osobowe

Zgodnie z RODO dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Użytkownik

Osoba, która korzysta lub zamierza skorzystać z Serwisu.

Serwis

Strona internetowa pod adresem www.heksem.pl oraz wszystkie podstrony działające w ramach tego adresu

internetowego.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE.

Zgoda

Konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub

wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.

 

ZASADY PRZETWARZANIA

I. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych

W zakresie działalności Serwisu przetwarzamy dane w następującym zakresie:

 • W ramach strony internetowej możemy gromadzić dane w plikach Cookies. Administrator może gromadzić również
 • adresy IP Użytkowników;
 • W ramach dedykowanego formularza kontaktowego Użytkownik ma możliwość komunikowania się z Administratorem.
 • W tym celu przetwarzamy podany w nim adres e-mail, a także dane identyfikujące (imię i nazwisko);
 • W ramach serwisu istnieje możliwość założenia przez Użytkownika spersonalizowanego konta. Do jego zarejestrowania
 • oraz obsługi tej funkcjonalności przetwarzamy podane dane kontaktowe (adres e-mail) oraz identyfikujące (imię i nazwisko).

 

II. Dobrowolność przekazania Danych Osobowych

Udostępnienie nam Danych Osobowych w ramach Serwisu nie jest warunkiem przewidzianym w prawie powszechnie obowiązującym i jest całkowicie dobrowolne, jednak:

 • jeśli Użytkownik nie udostępni informacji zawartych w Cookies, uniemożliwi nam to tworzenie statystyk dotyczących
 • odwiedzin strony i jej dostosowania do preferencji Użytkownika. W niektórych zaś przypadkach funkcjonalność Serwisu
 • może zostać ograniczona (szerzej w sekcji dotyczącej plików Cookies);
 • brak podania adresu poczty elektronicznej uniemożliwi kontakt w ramach formularza kontaktowego;
 • brak podania danych identyfikujących i adresu poczty elektronicznej uniemożliwia założenie konta w Serwisie.

 

III. Cele przetwarzania Danych Osobowych

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

 • Przede wszystkim przetwarzamy je w celach statystycznych. Statystyki pozwalają nam na modernizację struktury Serwisu
 • i jego zawartości. Dodatkowo informacje zawarte w plikach Cookies pozwalają nam rozpoznać urządzenie, z którego
 • korzystasz, dzięki czemu wiemy, jak wielu Użytkowników powraca do naszej strony;
 • Udostępniony adres e-mail wykorzystujemy w celu kontaktu w ramach formularza kontaktowego, jak również do
 • założenia konta Użytkownika i komunikacji w jego ramach;
 • Dane identyfikujące (imię, nazwisko) wykorzystujemy do założenia konta Użytkownika, przypisania go do konkretnej
 • osoby oraz celem ułatwienia kontaktu;
 • Wszystkie przekazane Dane Osobowe możemy także wykorzystywać w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów –
 • na przykład w przypadku, w którym dojdzie do naruszenia prawa na naszą niekorzyść.

IV. Podstawy przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe przetwarzamy jedynie na podstawach wskazanych w RODO. Przetwarzanie, które jest wykonywane w ramach korzystania z Serwisu jest oparte na dwóch z nich:

 1. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Staramy się dostosować nasz Serwis tak, by dostarczał Użytkownikom optymalne treści. Najlepszy ich odbiór może nastąpić tylko w przypadku, w którym będziemy mogli dopasować je do zainteresowań osób odwiedzających go. Co za tym idzie, Serwis jest rozwijany i zyskuje atrakcyjności. Jednak w tym celu musimy móc przetwarzać dane osobowe w celu prowadzenia statystyk. Ta podstawa prawna daje nam takie możliwości (więcej w sekcji dotyczącej plików Cookies poniżej).

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika (art.6 ust. 1 lit. b) RODO). Jeśli łączy nas z Użytkownikiem umowa (w tym w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, takich jak wyświetlanie Serwisu, formularz kontaktowy czy konto), bądź zgłosi on chęć zawarcia umowy, powyższa przesłanka pozwoli nam przetwarzać dane, które będą konieczne do jej zawarcia lub realizowania – dane, o których mowa, to imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny e-mail Użytkownika.

Ze wspomnianej podstawy korzystamy także odpowiadając na uwagi i zgłoszenia – w ramach kontaktu zwrotnego (przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Użytkownika).

V. Podmioty, którym przekazywane są Dane Osobowe

Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu konieczne jest korzystanie przez Heksem z pomocy podmiotów zewnętrznych, a co za tym idzie przekazywania im Danych Osobowych. Krąg ten obejmuje:

 • podmioty upoważnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
 • podmioty przeprowadzające audyty (finansowe, prawne i inne),
 • podmioty obsługujące systemy informatyczne Heksem i świadczące usługi hostingowe,
 • podmioty zapewniające obsługę prawną Heksem (udzielające porad prawnych, uczestniczące w postępowaniach
 • sądowych, egzekucyjnych, mediacjach i innych w imieniu i na rzecz Heksem).

 

Heksem przekazuje Dane Osobowe tylko wówczas, gdy jest to konieczne i tylko w niezbędnym zakresie. Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych – tak, aby Dane Osobowe podlegały ochronie w stopniu określonym ramami RODO.

VI. Prawa osób, których Dane Osobowe dotyczą

Użytkownikowi przysługuje szereg praw zdefiniowanych w RODO. Poniżej przedstawiamy ich katalog.

 • PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH – na żądanie Użytkownika udzielimy informacji, czy przetwarzamy jego Dane Osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii Danych Osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Użytkownika. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poinformujemy Użytkownika również o stosowanych zabezpieczeniach.
 • PRAWO DO ŻĄDANIA KOPII PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH – na żądanie Użytkownika sporządzimy kopię Danych Osobowych. Zostanie ona udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.
 • PRAWO DO SPROSTOWANIA ORAZ USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH – jeśli okaże się, że Dane Osobowe Użytkownika są niepoprawne, usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy bądź, jeśli na zgłoszone żądanie Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych, usuniemy je z naszych baz danych. Pomimo żądania usunięcia Danych Osobowych będziemy mogli nadal przetwarzać część z nich na zasadach określonych w RODO.
 • PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – w przypadkach przewidzianych przez RODO, na żądanie Użytkownika ograniczymy przetwarzanie Danych Osobowych. Najprościej rzecz ujmując ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Zgodą Użytkownika.
 • PRAWO DO ŻĄDANIA PRZEKAZANIA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH – na zasadach przewidzianych w RODO, Użytkownik może zażądać przekazania Danych Osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli celem Użytkownika jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający jego Dane Osobowe bezpośrednio do niego.
 • PRAWO DO SPRZECIWU – w niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem bez Zgody Użytkownika, może on żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Sprzeciw dotyczy zwłaszcza profilowania (nie opartego na Zgodzie) lub stosowania marketingu bezpośredniego.
 • PRAWO DO SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO – organem nadzorującym w Polsce respektowanie Państwa praw w zakresie przetwarzania Danych Osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli Użytkownik uważa, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych prawo zostało naruszone, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY – jeśli przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika na podstawie jego Zgody, to w każdej chwili można tę Zgodę cofnąć (kontaktując się z nami drogą mailową lub pisemną) – wycofanie Zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, należy skontaktować się z Heksem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

VII. Okres przechowywania Danych Osobowych

Okres przechowywania (retencji) Danych Osobowych różni się w zależności od celu, w jakim dane są wykorzystywane.

 • Dane Osobowe przetwarzane w celu świadczenia usług – do momentu rozwiązania łączącej Użytkownika i Heksem umowy w tym zakresie. W przypadku reklamacji lub podobnego zgłoszenia, Dane Osobowe będą przetwarzane do momentu jego rozpatrzenia. W niektórych przypadkach będziemy jednak przetwarzać Dane Osobowe przez okres do 10 lat po zakończeniu świadczenia usługi – jeśli będzie to uzasadnione do ochrony przed roszczeniami Użytkownika. Okres ten nigdy jednak nie przekroczy upływu czasu wymaganego do przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania w oparciu o Zgodę– również do momentu wycofania tej Zgody.
 • Dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Heksem będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub stosownej zmiany ustawień przeglądarki.

 

VIII. Przekazywanie danych za granicę

Nie przekazujemy danych Użytkowników poza granicę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

COOKIES I NARZĘDZIA ANALITYCZNE

Cookies (Ciasteczka) to drobne pliki tekstowe zapisywane urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zawierają unikalne dane identyfikujące urządzenie, a także zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu (na przykład poprzez autouzupełnianie haseł Użytkowników) oraz dane statystyczne dotyczące działań podejmowanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.

W ramach naszego Serwisu korzystamy z następujących rodzajów Cookies:

 • Niezbędne – wykorzystywane przede wszystkim w celu dostarczenia Użytkownikowi usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Korzystanie z nich jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania oraz wypełniania formularzy czy też w celach związanych z ustawieniami prywatności.
 • Analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pozwalają nam na ustalenie treści bardziej i mniej popularnych, dzięki czemu poprawiamy jakość Serwisu. Opisywane Cookies nie mają na celu zidentyfikowania tożsamości Użytkownika, a służą jedynie agregowaniu danych. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych Ciasteczek, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził Serwis.

 

Co istotne, dane zawarte w Cookies nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby fizycznej. Pozwalają zidentyfikować jedynie urządzenie na którym zostały zapisane. Wykorzystanie plików Cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga także uzyskania jego Zgody. W ramach Serwisu Zgoda jest odbierana od Użytkownika za pośrednictwem banera Cookies. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie. Zgoda nie jest wymagana w przypadku niezbędnych plików Cookies, których stosowanie jest nieodzowne do świadczenia usług w ramach Serwisu (opisane wyżej Cookies Niezbędne). Jak wycofać zgodę na Cookies? Jeżeli Użytkownik nie chce, aby jakiekolwiek Cookies były zapisywane na jego urządzeniu, można to zmienić to w ustawieniach przeglądarki internetowej. Istnieje również możliwość usunięcia w całości danych zapisanych w postaci Cookies. Dodatkowo w każdym momencie Użytkownik może wrócić do banera Cookies i za jego pośrednictwem ograniczyć przetwarzanie Ciasteczek.

 

ADRES IP

Adres IP to numer przydzielany urządzeniu Użytkownika odwiedzającego Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do internetu. W większości przypadków jest przypisywany urządzeniu dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z internetem.

Adres IP może być wykorzystywany przez Heksem w celu tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu internetowego.

 

WEJŚCIE W ŻYCIE POLITYKI

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 02.01.2023 roku.

zgłoś windykacje