REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1

Definicje

1. Usługodawca – HEKSEM Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, (32-055) Niepołomice, ul. Tadeusza Kościuszki 5a, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000702988, NIP 6751624715 – (dalej jako: „Heksem”), e- mail: windykacja@heksem.pl, tel. kontaktowy: 791 828 145

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, a to udostępnienie:

a. treści strony internetowej znajdującej się pod adresem www.heksem.pl,

b. usługa „Formularz kontaktowy”,

c. usługa „Zleć windykację”

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

4. Klient – każdy podmiot zawierający Umowę w usłudze Zleć windykację (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu Usługodawcy), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).

6. Strona – serwis internetowy, znajdujący się pod adresem www.heksem.pl,

7. Zleć windykację – prowadzony przez Usługodawcę w oparciu o Stronę serwis zlecenia windykacji on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość zlecenia Usługodawcy świadczenia usług windykacyjnych,

8. Formularz kontaktowy – funkcjonalność znajdująca się na stronie www.heksem.pl, pozwalająca na skontaktowanie się przez Klienta z Heksem,

9. Windykacja – czynności zmierzające do wyegzekwowania przez Usługodawcę na rzecz Klienta wierzytelności, zakres czynności windykacyjnych różni się w zależności od charakteru wierzytelności, będącej przedmiotem zlecenia, etapu, na jakim znajduje się postępowanie w sprawie odzyskania wierzytelności w momencie zlecenia oraz indywidualnych ustaleń z Klientem,

10. Umowa – umowa zlecenia odzyskania wierzytelności, zawierana pomiędzy Heksem i Klientem, umowa określa zasady świadczenia przez Heksem na rzecz Klienta usług oraz określa wzajemne prawa i obowiązki stron z tytułu otrzymania tych usług.

11. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu wykonania Umowy;

12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia przez Heksem w ramach serwisu internetowego www.heksem.pl usług windykacyjnych,

13. Adres elektroniczny: windykacja@heksem.pl

14. Wniosek – zgłaszany przez Klienta formularz online określający między innymi: dane identyfikacyjne Klienta, adres e-mail Klienta, numer rachunku do wpłat na rzecz Klienta, wszelkie dokumenty związane z dochodzoną należnością, należności zgłaszane do sfinansowania, będący zgłoszeniem Klienta wysłanym do Heksem i rozumianym jako chęć zawarcia z Heksem Umowy,

15. Załącznik – dokumenty w formie elektronicznej (skany lub zdjęcia), w formatach jpg., pdf, Zip, które potwierdzają istnienie i rodzaj wierzytelności, której zlecenie odzyskania składa Klient zawierając Umowę; Załączniki są dodawane do Wniosku na etapie zawierania Umowy,

 

§2

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Udostępnienie strony WWW.

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu wyświetlania zawartości strony www.heksem.pl oraz wszystkich podstron znajdujących się w ramach tego adresu internetowego.

2. Usługa Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy dostępny jest na stronie www.heksem.pl. Umożliwia on kontakt pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą poprzez kontakt zwrotny za pomocą połączenia telefonicznego lub adresu e-mail – w zależności od zakresu danych podanych przez Użytkownika (odpowiedź na zadane pytanie lub zgłoszenie, kontakt na prośbę Użytkownika). Do skorzystania z formularza kontaktowego konieczne jest podanie adresu e-mail.

3. Usługa Zleć windykację

Poprzez stronę www.heksem.pl, Użytkownik ma możliwość wypełnienia i złożenia Wniosku o zawarcie Umowy zlecenia wykonania przez Usługodawcę na jego rzecz usług windykacyjnych. W celu złożenia Wniosku Użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, firmę, którą reprezentuje, adres, telefon, numer rachunku bankowego do spłat, a także zaakceptować treść Regulaminu oraz z Umowy.

Podanie tych danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania uniemożliwi złożenie Wniosku i zawarcie Umowy.

 

§3

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

W przypadku usługi:

1. Udostępnienie strony WWW – umowa zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia zawartości strony internetowej, a rozwiązana z chwilą zaprzestania jej wyświetlania przez Użytkownika.

2. Formularz kontaktowy – umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia pól formularza i jego przesłaniu. Przesłanie formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa po zakończeniu kontaktu zwrotnego przez przedstawiciela Usługodawcy.

3. Zleć windykację – umowa zostaje złożona po przesłaniu przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zlecenia wykonania przez Heksem usług windykacyjnych. Umowa zostanie rozwiązana lub wygasa w sytuacjach opisanych w Umowie, tj. w sytuacji:

  • zaspokojenia ujętego w zleceniu windykacji roszczenia finansowego Klienta,
  • otrzymania od Klienta wniosku o zamknięcie zlecenia (oświadczenia o rozwiązaniu Umowy lub wypowiedzenia pełnomocnictwa),
  • upływu terminu zlecenia,
  • rozwiązania przez Heksem Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie,
  • decyzji Zleceniobiorcy, jeśli w jego ocenie, windykacja jest oczywiście bezcelowa lub związana z nadmiernymi lub niewspółmiernymi kosztami.

 

§4

Zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z serwisu Usługodawcy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, oraz osób trzecich.

2. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§5

Zawarcie umowy zlecenia

1. Zawarcie Umowy następuje poprzez:

a. wypełnienie formularza Wniosku,

b. zaakceptowanie Regulaminu i Umowy,

c. dodanie Załączników,

d. wysłanie Wniosku do Usługodawcy za pośrednictwem usługi „Zleć windykację” w serwisie Usługodawcy,

e. przyjęcie przez Usługodawcę zlecenia, potwierdzone przesłaniem przez Usługodawcę wiadomości e-mail do Klienta zawierającej informację o przyjęciu zlecenia do wykonania.

2. Wysłanie przez Klienta formularza zlecenia w ramach funkcjonalności „Zleć windykację” jest jednoznaczne ze złożeniem

oświadczenia woli o zawarciu Umowy.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy zlecenie zawartej z Usługodawcą bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia wysłania Wniosku za pośrednictwem serwisu Usługodawcy.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Usługodawca zwróci Konsumentowi dokumentację utrwaloną na papierowych lub innych, fizycznych, nośnikach danych, jaka została do niego wysłana. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu dokumentacji, w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.

5. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Płatności, o których mowa w ust. 6 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Konsument, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§7

Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Reklamację złożyć można:

a. pisemnie, poprzez złożenie pisma osobiście w siedzibie Usługodawcy (32-055 Niepołomice, ul. Tadeusza Kościuszki 5a)

lub listownie na w/w adres,

b. elektronicznie – drogą mailową, poprzez wysłanie stosownego komunikatu na adres: windykacja@heksem.pl

1. Reklamacja powinna zawierać opis problemu stanowiącego podstawę reklamacji oraz dane kontaktowe.

2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w w/w terminie, Usługodawca niezwłocznie powiadomi reklamującego o tej okoliczności, przyczynach opóźnienia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 8

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Wykonując obowiązek przewidziany art. art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje niniejszym o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zaznaczając jednak, iż informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które wystąpić mogą jedynie potencjalnie, ale które – pomimo stosowania przez Usługodawcę środków adekwatnie zabezpieczających jego infrastrukturę – powinny być brane pod uwagę.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi:

a. złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;

b. programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;

c. spam – niechciane i nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

d. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);

e. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hakerskich;

f. kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

3. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Programy takie powinien być stale aktualizowane.

4. Funkcje lub cele oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzane przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego Użytkownika

5. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi świadczonej drogą elektroniczną, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki Cookies), zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.heksem.pl.

 

§9

Warunki techniczne

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

a. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

b. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 9.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 15 lub Google Chrome w wersji nie starszej niż 12 lub Opera w wersji nie starszej niż 10 lub Safari w wersji nie starszej niż 4;

c. włączoną obsługę Java Script i Cookies;

d. aktywny adres e-mail.

4. Zalecana minimalna rozdzielność ekranu: 1024 x 768.

 

§10

Zmiana regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca może zmienić niniejszy regulamin z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie okoliczności wynikające ze zmiany:

  • funkcjonalności serwisu internetowego,
  • obowiązujących przepisów prawa,
  • profilu działalności Usługodawcy,
  • świadczonych usług.

2. Zmiana regulaminu następuje poprzez wypowiedzenie jego dotychczasowych warunków za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej do Klientów na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta. Wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu Usługodawca udostępnia nową treść Regulaminu. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni.

3. Akceptacja nowych warunków regulaminu następuje poprzez uaktywnienie linku wskazanego w treści wiadomości e-mail.

 

§11

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2023. Regulamin oraz Usługi świadczone drogę elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

2. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. W przypadku przedsiębiorców, za sąd właściwy uznany będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

3. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.heksem.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

zgłoś windykacje