Umowa

Zawarta pomiędzy:

Użytkownikiem funkcjonalności „Rozpocznij windykację” serwisu internetowego, znajdującego się na stronie www.heksem.pl zwanym dalej Zleceniodawcą

a

HEKSEM Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach 32-055 ul. Tadeusza Kościuszki 5a wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000702988, NIP 6751624715 zwanym dalej Zleceniobiorcą

§ 1

1. Definicje:

Umowa – niniejsza umowa zlecenia odzyskania wierzytelności zawarta na odległość, z wykorzystaniem funkcjonalności „Zgłoś windykację”, udostępnionej na stronie internetowej www.heksem.pl,

Wierzytelność – wierzytelność pieniężna przysługująca Zleceniodawcy w stosunku do określonego dłużnika, wynikająca z niezapłaconych przez dłużnika: faktur, not odsetkowych, umów pożyczki, porozumień, ugód itp., udokumentowana przez Zleceniodawcę odpowiednimi dokumentami stanowiącymi Załączniki do Umowy,

Załączniki – dokumenty załączone przez Zleceniodawcę do formularza w ramach funkcjonalności „Zgłoś windykację”, udostępnionej na stronie internetowej www.heksem.pl, z których Zleceniodawca wywodzi swoją wierzytelność.

2. Zleceniodawca oświadcza, że przysługują mu wobec dłużników, wierzytelności obejmujące świadczenia pieniężne wynikające z niezapłaconych przez dłużników: faktur, not odsetkowych, umów pożyczki, porozumień, ugód itp.

3.  Zleceniodawca oświadcza, że wierzytelności te istnieją oraz że są wymagalne, bezsporne, wolne od obciążeń i wad prawnych. Zleceniodawca oświadcza również, że nie posiada względem dłużnika żadnych zobowiązań, które mogłyby być przedmiotem wzajemnych potrąceń. W przypadku braku zasadności roszczenia Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy w terminie 7 dni od wezwania poniesione i zasądzone koszty sądowe.

4.  Zleceniodawca/Cedent zobowiązuje się przekazać Zleceniobiorcy/Powiernikowi w terminie 7 dni od wezwania wszelkie dokumenty konieczne do skutecznego dochodzenia wierzytelności od dłużnika.

§ 2

W wykonywaniu niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany będzie do dokonywania dozwolonych prawem czynności, obejmujących w szczególności:

 • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem w zakresie wysokości i terminów spłaty zadłużenia,
 • prowadzenie stałego monitoringu spłaty należności,
 • regularnego informowania Zleceniodawcy o przebiegu podjętych czynności,
 • reprezentację w postępowaniach przedsądowych oraz sądowych,
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych.

Zleceniobiorca realizuje swoje usługi przy użyciu środków własnych, ma jednak prawo powierzyć wykonanie usług podwykonawcom, przy czym odpowiada za ich działania jak za działania własne.

§ 3

1. Zleceniodawca na wezwanie przedkłada Zleceniobiorcy wszelkie dokumenty w wersji oryginalnej niezbędne do prawidłowej realizacji zlecenia.

2. Zleceniobiorca nie podejmuje się realizacji usługi wobec wierzytelności:

  • starszych niż 24 miesiące lub przedawnionych,
  • w trakcie postępowania egzekucyjnego z powództwa Zleceniodawcy,
  • po bezskutecznej egzekucji komorniczej,
  • wadliwie udokumentowanych,
  • spornych, będących w trakcie postępowania sądowego,
  • podlegających zgłoszeniu w postępowania upadłościowym
  • powstałych w wyniku przestępstwa,
  • w trakcie windykacji przez inną firmę windykacyjną,
  • których dochodzenie w trybie polubownym Zleceniobiorca uznaje za bezcelowe.

Zleceniobiorcy przysługuje prawo naliczenia należnej opłaty w sytuacji, gdy Zleceniodawca świadomie zataił (tzn. nie ujawnił w zleceniu) okoliczności wskazane powyżej. W wyjątkowych sytuacjach Zleceniobiorca może przyjąć zlecenie windykacji należności opisanych w § 3 pkt.2, jednak po wcześniejszej ocenie sprawy, według indywidualnej oceny sprawy.

3. Od daty przekazania zlecenia windykacji do daty jego zamknięcia, Zleceniodawca:

  • nie będzie podejmował bez zgody Zleceniobiorcy jakichkolwiek czynności, negocjacji i uzgodnień z dłużnikiem mogących utrudnić realizację usługi przez Zleceniobiorcę lub narażających go na dodatkowe koszty,
  • będzie informował Zleceniobiorcę o wszelkich propozycjach zaspokojenia roszczeń lub propozycjach porozumień składanych mu przez dłużnika,
  • będzie rzetelnie informował Zleceniobiorcę o wszelkich spłatach wierzytelności dokonanych przez dłużnikach oraz innych formach rozliczeń z dłużnikiem wpływających na zaspokojenie roszczeń, również przez 60 dni od daty zamknięcia zlecenia,
  • nie zleci postępowania windykacyjnego innej firmie.

Zleceniobiorcy przysługuje prawo naliczenia wynagrodzenia prowizyjnego w sytuacji naruszenia przez Zleceniodawcę powyższych zobowiązań.
4. Strony wzajemnie postanawiają, iż wszelkie informacje dotyczące prowadzonej sprawy, będą udzielane przez Zleceniobiorcę na pisemny wniosek Zleceniodawcy – przesłany na adres mailowy Zleceniobiorcy windykacja@heksem.pl

§ 4

1. Umową tą Zleceniodawca udziela pełnomocnictwa Zleceniobiorcy. Pełnomocnictwo obejmuje postępowanie polubowne przedsądowe, sądowe, polubowne przedegzekucyjne oraz egzekucyjne.

2. Zleceniodawca udziela pełnomocnictwa ogólnego Zleceniobiorcy z możliwością udzielenia substytucji.

3. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniobiorca może udzielić substytucji do wszystkich wymienionych w umowie czynności zmierzających do wyegzekwowania roszczenia.

§ 5

1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 4 nie obejmuje umocowania do:

 • podejmowania działań, których skutkiem byłoby umorzenie zobowiązania dłużnika lub uszczuplenie praw Zleceniodawcy w inny sposób,
 • przyjęcia innego świadczenia w zamian za należne (datio in solutum).

§ 6

1. Pełnomocnictwo może być przez Zleceniodawcę w każdym czasie odwołane z zachowaniem formy pisemnej liczone od dnia skutecznego doręczenia stronie, za formę pisemną uważa się także skutecznie przesłanie wypowiedzenia na adres windykacja@heksem.pl

2. W wypadku odwołania pełnomocnictwa w odniesieniu do określonego dłużnika przed upływem 60 dni od daty jego udzielenia, Zleceniodawca będzie zobowiązany do zwrotu Zleceniobiorcy zryczałtowanych kosztów zleconych czynności dokonanych do tej daty, w wysokości poniesionych wydatków gotówkowych, chyba że odwołanie pełnomocnictwa przed tym terminem nastąpiło w wyniku naruszenia niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę.

3. W wypadku odwołania pełnomocnictwa przez którąkolwiek ze stron, strony zobowiązane są do wzajemnych rozliczeń w terminie 7 dni od daty wypowiedzenia.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty odwołania pełnomocnictwa do zwrotu wszystkiego co otrzymał w wykonaniu niniejszej umowy, w szczególności zwrotu Zleceniodawcy wszelkich dokumentów, dowodów oraz przedmiotów.

§ 7

Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zleceniobiorcy o każdorazowej wpłacie należności od dłużnika, wobec którego Zleceniobiorca na mocy niniejszej umowy reprezentuje prawa Zleceniodawcy oraz przelania prowizji  w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Powiadomienie może być dokonane także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres windykacja@heksem.pl

§ 8

 • Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy następujących opłat:
 • Wynagrodzenia prowizyjnego, za skuteczną windykację zleconych należności, naliczanego od kwot zaspokojonych roszczeń finansowych Zleceniodawcy wobec dłużników, a zaspokojenie to odbyło się w czasie: od dnia przyjęcia przez Zleceniobiorcę zlecenia windykacji do 60 dnia po zamknięciu zlecenia windykacji.
 • Wynagrodzenie prowizyjne należy się Zleceniobiorcy po uzyskaniu przez Zleceniodawcę zapłaty należności lub jej części, niezależnie od sposobu, w jaki roszczenia te zostały zaspokojone. Zwrot towaru, kompensata, potrącenie należności, zwolnienie z długu, a także inna forma zaspokojenia roszczeń Zleceniodawcy stanowi formę zapłaty, od której Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie prowizyjne.
 • Skierowanie przez Zleceniodawcę do windykacji należności zapłaconych przez dłużnika, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia prowizji od tak rozliczonych wierzytelności. W takim przypadku strony uznają, iż odzyskanie wierzytelności nastąpiło staraniem Zleceniobiorcy.
 • Stawka prowizji wynosi 7% od kwoty łącznej należności głównej wraz odsetkami

2. Zleceniobiorcy przysługuje prawo naliczenia Zleceniodawcy wynagrodzenia prowizyjnego od pozostałej do zapłaty kwoty wierzytelności, jednak wyłącznie w przypadkach opisanych w § 3 w punktach 2 i 3 oraz w sytuacji, gdy zlecenie zostanie zamknięte na wniosek Zleceniodawcy przed upływem 60 dni od daty przyjęcia zlecenia lub przed upływem terminu , na jaki zlecenie zostało przedłużone.

3.  Opłaty są każdorazowo powiększane o podatek VAT.

4. Zleceniodawca wnosi opłaty na podstawie wystawianych przez Zleceniobiorcę faktur VAT, na rachunek Zleceniobiorcy, w terminie do 7 dni od daty wystawienia.

5. Opłatę wnosi się na rachunek ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr Rachunku 72 1050 1445 1000 0090 8208 7603, w terminie do 7 dni od daty wystawienia.

6. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zleceniu.

§ 9

 • Zleceniobiorca realizuje usługę windykacji przez 60 dni od daty przyjęcia zlecenia, Zleceniobiorca może przedłużyć ten termin o kolejne 60 dni informując o tym fakcie Zleceniodawcę drogą pisemną lub mailową. Zleceniodawca może wnieść sprzeciw co do przedłużenia terminu drogą mailową na adres: windykacja@heksem.pl. Sprzeciw Zleceniodawcy wobec prolongaty zlecenia jest skuteczny od dnia jego zgłoszenia. Powyższy warunek stosuje się do przedłużenia czasu trwania zlecenia o kolejne terminy 60-dniowe. Zleceniobiorca zaprzestaje realizacji usługi windykacji poprzez zamknięcie zlecenia windykacji, które następuje z chwilą:
  • Zaspokojenia ujętego w zleceniu windykacji roszczenia finansowego Zleceniodawcy w dowolnej formie,
  • Otrzymania od Zleceniodawcy wniosku o zamknięcie zlecenia,
  • Upływu terminu zlecenia,
  • Decyzji Zleceniobiorcy, jeśli w jego ocenie, sytuacja dłużnika wyklucza skuteczność windykacji w trybie polubownym,
  • Stwierdzenia zatajenia przez Zleceniodawcę okoliczności zawartych w § 3 pkt.2 lub uchybienia przez Zleceniodawcę obowiązkom zawartym w § 3 pkt.3.

§ 10

 • W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszych warunków, jeśli nie uzyska od Zleceniodawcy zlecenia windykacji przez kolejne 60 dni liczonych od daty akceptacji niniejszych warunków windykacji lub daty przyjęcia ostatniego zlecenia.
 • Zleceniobiorca nie gwarantuje sukcesu prowadzonej windykacji, dokłada należytej staranności przewidzianej dla tego typu usług.
 • Strony ustalają, iż spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Zleceniobiorcy.
 • Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

zgłoś windykacje